Ons aanbod

Wij zien dat er behoefte is aan gelegenheden waar men op een open, eerlijke en respectvolle manier met elkaar in gesprek kan om belangrijke thema’s te bespreken.

Daarom organiseren wij activiteiten die gericht zijn op de dialoog, verbinding en samenwerking tussen de verschillende perspectieven. Dit doen wij zowel
op locatie als online. Wij leveren maatwerk. Voor een prijsindicatie of offerte, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Online dialoogsessies

Vanaf 2021 hebben we online dialoogsessies georganiseerd op Clubhouse en Linkedin. Hiermee komen we met elkaar in gesprek, zonder elkaar te zien. Juist door het ontbreken van zicht, ontstaat er meer focus op het luisteren naar elkaar. Door het moderaten zorgen wij ervoor dat gesprekken respectvol en inhoudelijk verlopen. Zo ontstaat er een veilige gesprekscultuur.

Vindt u het als gemeente, organisatie of stichting belangrijk om met elkaar te praten over relevante thema’s en ontwikkelingen in de jeugdzorg? Wij organiseren graag uw online dialoogsessies (met of zonder elkaar te kunnen zien). Dit kan zowel voor een besloten groep als openbaar georganiseerd worden.

Cultuursensitief werken

Online of op locatie

In de dialoogsessies over cultuursensitief werken in de jeugdzorg komen professionals en ervaringsdelers samen om ervaringen te delen en inzichten te vergaren. We bespreken het belang van culturele sensitiviteit bij het begrijpen van diverse achtergronden en het verbeteren van de zorg voor jongeren en gezinnen.

Deze dialoogsessies richten zich op bewustwording van culturele diversiteit, het doorbreken van stereotypen en effectieve communicatie. Door dit aanbod worden professionals uitgerust met de nodige vaardigheden en kennis om effectieve en empathische zorg te bieden aan jongeren en gezinnen met diverse achtergronden.

Complexe scheiding

Online of op locatie

Diverse perspectieven, zowel van het kind, de ouder als de professional, worden gedeeld om inzichten te verkrijgen in de context, achtergronden en gedragspatronen rondom complexe scheiding. Deze sessies bieden concrete strategieën en benaderingen om constructief met complexe scheidingssituaties om te gaan en dragen bij aan een effectievere ondersteuning voor alle betrokkenen.

VR-beleving. Wij bieden de mogelijkheid om het perspectief van het kind in complexe scheiding te ervaren door gebruik te maken van Virtual Reality.

Gesloten jeugdzorg

Online of op locatie

In dialoogsessies over gesloten jeugdzorg vertellen jongeren over hun ervaringen, zodat we beter begrijpen welke hulp voor hen geschikt is. Het verminderen van gesloten jeugdzorg is een belangrijk onderwerp. Hoe kunnen we dit doen zonder jongeren uit te sluiten? Welke andere hulp is nodig om hen effectief te helpen? Deze gesprekken kijken naar nieuwe manieren om te ondersteunen, zodat jongeren de juiste hulp krijgen en we stapsgewijs minder gebruik hoeven te maken van gesloten jeugdzorg.

Cliëntparticipatie

Online of op locatie

In deze dialoogsessies ligt de nadruk op het betrekken van cliënten in de hulpverlening. Cliëntparticipatie is cruciaal, omdat cliënten waardevolle inzichten delen die de hulpverlening kunnen verbeteren. Het vergroten van cliëntenregie staat centraal: zij moeten een actieve rol hebben in hun eigen hulptraject.

Professionals vinden dit soms spannend vanwege mogelijke veranderingen in hun professionele benaderingen en het loslaten van controle. Het creëren van een veilige ruimte om ervaringen te delen draagt bij aan het vergroten van cliëntparticipatie in de jeugdzorg.

Traumasensitief werken vanuit een contextueel perspectief

Online of op locatie

In gesprekken over traumasensitief werken vanuit een contextueel perspectief praten we over het erkennen dat kinderen, jongeren en ouders moeilijke dingen meemaken, wat we trauma noemen. Niet zelden zijn dit trauma’s, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Traumasensitief werken betekent dat we rekening houden met hoe deze ervaringen invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

We praten over manieren om trauma’s te begrijpen vanuit de context en intergenerationele erfenis. Het doel is om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren, waarbij het delen van ervaringen bijdraagt aan de veerkracht van kinderen, jongeren en ouders en de deskundigheid van professionals.